Kancelaria komornicza zajmuje się odzyskiwaniem należności wierzyciela. Do działalności komornika sądowego w Tychach zalicza się między innymi egzekwowanie wyroków sądowych, nakazów zapłaty czy postanowień. Poniższy artykuł zawiera informacje o tym, na czym polegają przedstawione działania oraz kiedy mają miejsce.

Egzekwowanie wyroków sądowych, nakazów zapłaty i postanowień

Egzekwowaniem wyroków sądowych zajmuje się komornik sądowy, jednak dopiero wtedy, kiedy osoba mająca dług do spłacenia, nie dokonała spłaty zobowiązania lub nie wykonała ciążącego na niej obowiązku, pomimo wytoczenia sprawy sądowej. W takim przypadku wierzyciel może skorzystać z pomocy komornika – ten, posiadając tytuł wykonawczy (wyrok, nakaz zapłaty, postanowienie, ugodę lub inne akty), może przystąpić do egzekwowania długu. Jednak aby było to możliwe, tytuł taki powinien być zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Część z tytułów nie zaopatrzonych w klauzulę wykonalności, stanowi tytuł do prowadzenia postępowania zabezpieczającego. Dzięki temu nie czekając na rozstrzygnięcie sądu, komornik może zabezpieczyć majątek obowiązanego.

Klauzula wykonalności

Aby egzekwowanie należności było możliwe, należy uprzednio zadbać o klauzulę wykonalności. W tym celu wierzyciel winien wstąpić do właściwego sądu o nadanie klauzuli wykonalności.
Jak stanowi artykuł 781 Kodeksu postępowania cywilnego: Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności sąd rozpoznaje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia jego złożenia. Taka klauzula wymienia tytuł egzekucyjny, a w razie potrzeby także świadczenie podlegające egzekucji i zakres egzekucji. Może wskazywać też na to, czy orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne, czy jako natychmiast wykonalne. Tytułowi egzekucyjnemu opiewającemu na świadczenia pieniężne w walucie obcej, sąd nada klauzulę wykonalności ze zobowiązaniem komornika do przeliczenia tej kwoty na walutę polską.

Prawa i obowiązki komornika

Warto podkreślić, że decydującą rolę w całym tym procesie ma wierzyciel, który uprzednio zdecydował się na podjęcie konkretnych działań celem odzyskania swoich należności. To od niego zależy, jakie środki egzekucyjne zostaną zastosowane. Komornik dokonuje w szczególności: wezwania dłużnika do złożenia wykazu majątku w trybie art. 801 KPC, zajęć:

  • wynagrodzenia,
  • rachunków bankowych,
  • świadczeń emerytalno-rentowych,
  • wierzytelności (w tym nadpłaty z podatku),
  • innych praw majątkowych (w tym udziałów i papierów wartościowych),
  • nieruchomości.
Komornik na wniosek wierzyciela podejmuje czynności terenowe, podczas których dokonuje zajęcia ruchomości. W przypadku nie uiszczenia zobowiązania, komornik przeprowadza licytacje ruchomości bądź nieruchomości. W skrajnych przypadkach stosuje środki przymusu, takie jak grzywna, doprowadzenie przez policję czy czynności terenowe w asyście policji.

W przypadku spraw, obejmujących egzekwowanie wyroków sądowych, nakazów zapłaty czy innych postanowień, proszę kontaktować się z komornikiem sądowym w Tychach. Informacje kontaktowe znajdą Państwo na stronie kancelarii: https://adamiecki.pl/