Do jednego z wielu zadań komornika sądowego należy egzekwowanie ugód sądowych. Dokumenty te stanowią podstawowy tytuł egzekucyjny, dlatego wierzyciel, któremu dłużnik wciąż zalega z danymi świadczeniami (pieniężnymi bądź niepieniężnymi) może wszcząć postępowanie egzekucyjne. Poniżej znajdują się informacje na temat sposobu działania w wyżej opisanym przypadku.

Czym jest ugoda sądowa i w jakich przypadkach jest zawierana?

Ugoda sądowa stanowi umowę w formie pisemnej bądź elektronicznej. Ten szczególny akt prawny określa postępowanie obu stron. Powinien być precyzyjny i w sposób dokładny określać rozmiar świadczeń oraz sposób i termin ich wykonania. Jest to niezwykle istotne, ponieważ późniejszy wniosek o uzupełnienie ugody nie jest według prawa dopuszczalny. Ostatecznie to sąd orzeka o dopuszczalności bądź niedopuszczalności ugody. Tytułem egzekucyjnym jest oryginał odpisu protokołu sądowego zawierającego treść podpisanej przez strony umowy, pod warunkiem, że została ona podpisana przez obie strony i sąd wydał postanowienie o umorzeniu postępowania. Zaletą takiej ugody jest przede wszystkim skrócenie postępowania sądowego oraz obniżenie kosztów związanych z trwającym procesem.

Kiedy można i jak egzekwować ugodę sądową?

Ugoda jest tytułem egzekucyjnym. Po nadaniu jej klauzuli wykonalności przyjmuje tytuł wykonawczy, mogący stanowić podstawę egzekucji (według art. 776 k.p.c.). Wspomnianą klauzulę nadaje sąd – postanowienie powinno zapaść w ciągu kolejnych 3 dni.

Kluczowym warunkiem egzekwowania ugód sądowych, jest niespełnienie jej warunków. Innymi słowy, wierzyciel może dochodzić roszczeń, w przypadku kiedy dłużnik nie wywiązuje się z ustalonych zobowiązań w oznaczonym terminie, o których ta ugoda stanowi. Chcąc egzekwować ugodę, po nadaniu przez sąd klauzuli wykonalności, należy zwrócić się do komornika sądowego z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego względem dłużnika. W momencie wszczęcia egzekucji komornik zawiadamia o tym fakcie osobę, wobec której to postępowanie zgłoszono. Zostaje ona poinformowana o tytule postępowania, oraz o tym, na rzecz kogo jest prowadzone i jakich kwot dotyczy. Następnie podejmowane są kolejne kroki mające na celu wyegzekwowanie należnych wierzycielowi świadczeń tj. ustalenie majątku dłużnika, a w razie konieczności – przeprowadzenie licytacji komorniczej czy innych, pozwalających na spłatę długu działań.

Więcej informacji odnośnie zakresu działania komornika sądowego w Tychach znajduje się na stronie głównej kancelarii: https://adamiecki.pl/