202203.14
Off
1

Doręczenie korespondencji sądowej przez komornika

Autor: Kategoria: Wiedza

Komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania
czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Poza wykonywaniem orzeczeń sądowych, innych tytułów wykonawczych, postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzeniem spisu inwentarza oraz innych zadań określonych w innych ustawach, komornik wykonuje czynności:

  • doręczenia korespondencji sądowej
  • sporządzenie protokołu stanu faktycznego
  • na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniżej lub najwyżej oferty.

W niniejszym artykule skupimy się na doręczaniu korespondencji sądowej przez komornika.

Na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd na podstawie
art. 139(1) § 1 k.p.c. – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje. Doręczenia, o którym mowa wyżej, komornik dokonuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania zlecenia.

Koszt doręczenia korespondencji sądowej wynosi zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o kosztach komorniczych 60,00 złotych.

Jeżeli adresata nie zastano przy próbie doręczenia, komornik ustala, czy adresat zamieszkuje pod wskazanym adresem. W tym celu komornik może żądać niezbędnych informacji od podmiotów wymienionych w art. 761 § 11 pkt 13 ustawy kpc – zwłaszcza sąsiadów, osób napotkanych pod danym adresem, rodziny czy domowników adresata pod rygorem grzywny za nie udzielenie informacji. Treść dokonanych ustaleń komornik wciąga do protokołu.

Jeżeli próba doręczenia okaże się bezskuteczna, a zgodnie z ustaleniami komornika adresat zamieszkuje pod podanym adresem, w oddawczej skrzynce pocztowej adresata umieszcza się zawiadomienie o podjętej próbie doręczenia wraz z informacją o możliwości odbioru pisma
w kancelarii komornika oraz pouczeniem, że należy je odebrać w terminie 14 dni od dnia umieszczenia zawiadomienia. Jeżeli pod wskazanym adresem zastano dorosłego domownika adresata, o możliwości odbioru pisma poucza się dodatkowo tego domownika. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do odbioru pisma, pismo uważa się za doręczone w ostatnim dniu tego terminu, a komornik zwraca pismo podmiotowi zlecającemu doręczenie informując go
o dokonanych ustaleniach oraz o dacie doręczenia.

Jeżeli próba doręczenia okaże się bezskuteczna, a zgodnie z ustaleniami komornika adresat nie zamieszkuje pod wskazanym adresem, komornik zwraca pismo podmiotowi zlecającemu doręczenie informując go o dokonanych ustaleniach. To samo dotyczy przypadku, gdy komornikowi mimo podjęcia wymaganych czynności nie udało się ustalić, czy adresat zamieszkuje pod wskazanym adresem.

W przypadku nie doręczenie przez komornika pisma sądowego, podmiot zlecający może wystąpić do tego komornika z wnioskiem o podjęcieczynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata. W tym celu komornik może żądać niezbędnych informacji od organów rentowych, organów podatkowych, banków i SKOK.